Contabilitate-Financiara - Infiintari Firme - Consultanta Financiar Contabila - Audit - Expertiza contabila - Salarizare - Resurse Umane - Legislatie - Adrese Utile

Formulare Fiscale

Tweet
Formulare Fiscale

Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica OMFP 2706/2011): 010

Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica OMFP 2706/2011): Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza cand se modifica datele declarate anterior. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor. Se completeaza in doua exemplare.

Download

Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) 050

Cererea se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza intr-un singur exemplar.

Download

Declaratie de inregistrare fiscala 060

Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007): Se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se intocmeste in doua exemplare.

Download

Declaratie de inregistrare fiscala 070

Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 2706/2011): Se completeaza de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere. Declaratia se depune direct sau prin imputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se inregistreaza direct sau prin imputernicit:organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Download

Declaratie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006): 080

Se completeaza de asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. incepand cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala. Contribuabilii mentionati, inregistrati la 1 septembrie 2006, au obligatia sa solicite modificarea domiciliului fiscal, in vederea eliberarii certificatului de inregistrare continand adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declaratii trebuie sa fie insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala emis anterior si de actele doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta declaratie. Se intocmeste in doua exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Download

Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA: 091

Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare (OPANAF 7/2010);

Download

Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (OPANAF 1165/2009): 092

Se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute.

Download

Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA: 093

Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (OPANAF 7/2010): Declaratia se completeaza de persoanele impozabile stabilite in Romania prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile prevazute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Download

Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (OPANAF 7/2010): 094

Declaratia se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro, al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent si se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar, semnat si stampilat, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Download

Cerere de inregistrare in / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010): 095

in vederea inscrierii (radierii) in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna o serie de documente prevazute in ordinul mentionat, printre care si acest formular. Cererea se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii la organul fiscal.

Download

Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 (OPANAF 53/2012): 096

Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.152 alin.(1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform alin.(5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. . Se depune la organul fiscal competent, in raza caruia este arondat contribuabilul.

Download

Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OMFP 2795/2011): 098

Cererea se depune de catre societatile comerciale care se infiinteaza in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, care sunt supuse inmatricularii la Registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului. Formularul se completeaza in doua exemplare.

Download

Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat (OPANAF 70/2012): 100

Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorul din ordinul mentionat (vezi formularul). Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe veniturile microintreprinderilor si altele. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001

Download

Declaratie privind impozitul pe profit (OPANAF 155/2012): 101

Se completeaza anual de catre platitorii de impozit pe profit. Declaratia se depune in format electronic, sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificarile ulterioare

Download

Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (HG 1397/2010): 112

Se depune de catre angajatori si entitatile asimilate acestora. Se completeaza cu programul pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.

Download

Decont privind accizele (OPANAF 1290/2009): 120

Se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice.

Download

Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate in regim suspensiv (OMFP 532/2007): 122

Declaratia se depune de catre antrepozitarul autorizat, in cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de insotire de la antrepozitul fiscal primitor, in situatia livrarilor de produse accizabile in regim suspensiv, in maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare de la data expedierii produsului accizabil.

Download

Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMEF 874/2009): 150

Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line". Aceasta cerere va fi insotita de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie; documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se obtine in urma procedurii explicate in instructiunile aferente depunerii on-line. Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare.

Download

Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line (OMEF 847/2009): 151

Cererea se depune de titularul certificatului calificat. Cererea se listeaza, se completeaza, se semneaza, se scaneaza si se trimite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

Download

Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa (OPANAF 3392/2011): 160

Compartimentul de specialitate intocmeste Referatul privind impunerea din oficiu, in care se consemneaza elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatarilor efectuate. Referatul se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal, dupa care se emite aceasta decizie.

Download

Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 52/2012): 200

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (5) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Download

Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit (OPANAF 52/2012): 205

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, conform Titlului III din Codul fiscal. Declaratia se completeaza si se depune si de catre urmatorii platitori de venituri: - intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; platitori de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Codul fiscal, si pentru care nu s-a retinut impozit in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.190/2009. Se depune numai in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Download

Declaratie privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 52/2012): 220

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: 1. Activitati independente; 2. Cedarea folosintei bunurilor; 3. Activitati agricole impuse in sistem real. Formularul se utilizeaza pentru declararea veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, precum si pentru exercitarea optiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net. Declaratia se depune si de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Download

Declaratie informativa privind inceperea / incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate (OPANAF 52/2012): 222

Declaratia se completeaza de catre persoanele juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. in categoria persoanelor care au obligatia sa depuna declaratia informativa sunt cuprinse: reprezentantele din Romania ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate, organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania etc.Declaratia se depune ori de cate ori apar modificari de natura inceperii / incetarii activitatii in documentele care reglementeaza raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub forma de salarii din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, se completeaza si se depune cate o declaratie. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Download

Decont de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 3665/2011): 300

Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Formularul se poate depune si prin internet Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic .Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Download

Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OPANAF 30/2011): 301

Se completeaza de catre contribuabilii mentionati in instructiunile de completare, dupa caz. Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin internet. Acest formular este inclus in aceasta pagina doar pentru informare, si nu pentru utilizare, deoarece el se completeaza electronic. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Download

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal (OPANAF 418/2012): 311

Se depune de de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata. Declaratia se depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.

Download

Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii (OPANAF 5/2010): 313

Cererea de rambursare se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, pentru rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic.

Download

Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 3/2010): 318

Cererea se depune de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate in beneficiul lor in statul membru in care taxa a fost incasata, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in respectivul stat membru. Cererea se depune pana cel tarziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Cererea se completeaza in format electronic si se inainteaza, pe cale electronica, organului fiscal competent din Romania, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Formatul electronic al cererii se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de ANAF Programul poate fi descarcat de la adresa www.anaf.ro "Declaratii electronice".

Download

Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007): 321

Se depune de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta.

Download

Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (OPANAF 3162/2011): 390

Se depune lunar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat livrari, achizitii sau prestari de servicii in tarile membre ale Uniunii Europene, sau in cadrul unei operatiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite in titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Download

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ... (OPANAF 1081/2011): 392 A

Formularul se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii. Se depune pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune, in format electronic la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat. Formatul se editeaza in doua exemplare: 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; 1 exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice. Programul este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice.

Download

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ... (OPANAF 1081/2011): 392 B

Se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii. Se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare. Se depune in format electronic, astfel: la registratura organului fiscal competent; la posta, prin scrisoare recomandata. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editeaza in doua exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic; un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Formatul electronic se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Download

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OPANAF 3596/2011): 394

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. Declaratia 394 se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata - formularul 300). Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerul Finantelor Publice.

Download

Fisa de inscriere in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011): 500

Datele se completeaza de organele cu atributii de control sau de compartimentele juridice respective.

Download

Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011): 501

Se utilizeaza la actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal al contribuabililor.

Download

Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OMFP 2696/2011): 502

Se utilizeaza la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se intocmeste intr-un exemplar de contribuabil.

Download

Cerere de rectificare a datelor inscrise in cazierul fiscal (OMFP 2696/2011): 503

Se foloseste la rectificarea datelor inscrise in cazierul fiscal. Se completeaza intr-un exemplar de contribuabil.

Download

Certificat de cazier fiscal (OMFP 2696/2011): 504

Se utilizeaza numai in scopul in care a fost eliberat. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal.

Download

Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent (OMFP 2696/2011): 505

Se intocmeste de organul fiscal.

Download

Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala (OMFP 2696/2011): 506

Se intocmeste de organul fiscal.

Download

Declaratie rectificativa (OPANAF 1340/2009): 710

Se utilizeaza pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de catre acestia de la asigurati. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin internet. Obligatiile de plata la bugetul de stat sunt cuprinse in Nomenclatorul prevazut in anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

Download